O Društvu za pravice invalidov Slovenije

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je sprejela Mednarodno konvencijo o pravicah invalidov (MKPI) leta 2006. Slovenija je konvencijo podpisala leta 2007 in ratificirala aprila 2008. Konvencija je začela veljati maja 2008.

Po 8. členu Ustave so MKPI in druge mednarodne pogodbe zavezujoče in se uporabljajo neposredno. Ko konvencijske norme ni mogoče uporabiti neposredno, je naloga oblasti, da ravna proaktivno in sprejme ukrepe, ki v državi zagotovijo spoštovanje konvencije.

Društvo za pravice invalidov Slovenije (DRUPIS) je bilo ustanovljeno leta 2012, da pospeši implementacijo Konvencije in pomaga invalidom, ko so kršene njihove pravice. Društvo je postala vodilna ali celo edina organizacija, ki v Sloveniji zastopa osebe z invalidnostjo v njihovih individualnih in kolektivnih sodnih postopkih. Sodelujemo s tujimi organizacijami in strokovnjaki. Sodelovali smo v postopkih pred Vrhovnim sodiščem, Ustavnim sodiščem, Evropsko komisijo, Odborom ministrov pri Svetu Evrope, pri Evropskem sodišču za človekove pravice in pri Odboru OZN za pravice invalidov. Krepimo zavedanje in posvečamo čas, denar in trud za odpravljanje krivic in izboljšanje položaja oseb z invalidnostmi. Zastopamo stranke pred sodišči in drugimi telesi in rušimo meje ter zidove neznanja in neozaveščenosti. Ponosni smo, da lahko tiste, ki diskriminirajo, obvestimo o neustreznosti njihovih ravnanj in kadar je potrebno, dosežemo, da za kršitve pravic tudi odgovarjajo. Javnost obveščamo o kršitvah pravic najbolj ranljivih in diskriminiranih. Prispevamo k temu, da bo svet boljši in bolj enakopraven.

Med projekti društva so, med drugim, ozaveščanje javnosti, strateška litigacija, kolektivne tožbe in raziskovalni projekti v sodelovanju z univerzami. Teme, ki smo jih doslej pokrivali, so dostopnost šol in drugih stavb, diskriminacija, dostopne volitve, vključitev invalidnih otrok v redne šole, psi spremljevalci, pravice invalidov v letalskem prometu, dostop do informacij za slepe, dostop do sodišč, volilna pravica oseb z intelektualno invaldnostjo in promocija ter implementacija MKPI v slovensko zakonodajo in prakso.

Predsednik Društva za pravice invalidov Slovenije je Sebastjan Kamenik. Gospod Kamenik je glavni urednik osrednjega slovenskega časopisa za slepe Obzorje, objavil je zbirko pesmi v knjižni obliki in napisal ali sodeloval pri besedilih nekaj glasbenih popevk. O položaju slepih ali pravicah invalidov je govoril na mnogih strokovnih posvetih. V preteklosti je delal kot radijski voditelj, vodil prireditve in bil znan kot "slepi komedijant". Je podpredsednik Združenja prijateljev slepih Slovenije in je dejaven v več drugih društvih. Sebastjanov zvesti spremljevalec je labradorec Šark.

About the Slovenian Disability Rights Association

The United Nations General Assembly adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in 2006. Slovenia signed it in 2007 and ratified it in April of 2008. The Convention entered into force in May of 2008.

Under Article 8 of the Constitution of Slovenia, the Convention and other ratified and published treaties are binding and shall be applied directly. When the Convention's norms cannot be used directly, it is the authorities' task to act proactively and take measures for the Convention to be followed.

In 2012, the Slovenian Disability Rights Association was formed to expedite the implementation of the Convention, and to assist disabled persons when their rights are violated. Since its inception, the Association has become a leading Slovenian organization representing disabled persons in their individual and collective cases, including class action, through the impact litigation. We cooperate with partner organizations and experts across Europe and around the world. We have participated in proceedings before the Supreme Court, the Constitutional Court, the European Commission, the Council of Europe's Committee of Ministers, the European Court of Human Rights, and the United Nations Committee for the Rights of Persons with Disabilities. We raise awareness and devote time, money, and effort to make justice. We represent clients in courts and before other authorities, and we remove the walls of ignorance and unawareness. We are proud to make those who discriminate aware of their violations, and when needed, to hold them accountable for their offenses. We are pleased to spread the message and to let the world know about violations of the rights of most vulnerable and discriminated persons. We make the world a better and more equal place.

The Association's projects range from awareness-raising to strategic litigation, and academic projects carried out in partnerships with universities. Topics covered include accessible voting, accessibility of buildings, discrimination, the inclusion of children with disability in regular schools, service animals, access to information for blind persons, access to courts, right to vote of persons with intellectual disabilities, and promotion and implementation of the CRPD in Slovenia's legislation and practices.

Sebastjan Kamenik serves as the president of the Slovenian Disability Rights Association. He is the editor-in-chief of the leading Slovenian newspaper for the blind "Obzorje" ("The Horizon"). Mr. Kamenik has published a book of poems, and has authored lyrics or verses for songs. In the past, he has worked as a radio host, event host, and has been known as "the blind comedian." He is also a vice-president of the Slovenian Association of the Friends of the Blind (Slovenian Association of Blind Persons' Friends) and is active in several other disability organizations. He and his Labrador Retriever Shark are inseparable.